Zajęcia pozalekcyjne

Zaięcia dodatkowe p. Beata Fuchs

Zajęcia kółka teatralno- plastycznego zorganizowane dla klasy III szkoły podstawowej  odbywają się raz w tygodniu przez jedną godzinę lekcyjną (piątek, 5. godzina lekcyjna).

Realizacja programu będzie przybierała postać "zabawy w teatr", powinna dostarczać dziecku radości i przyjemności, integrować zespół, być ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Jednocześnie zajęcia służyć mają wielokierunkowemu  rozwojowi ze względu na prowadzone w formie zabaw różnorodne ćwiczenia (emisyjne, dykcyjne, ruchowe, rozwijające wyobraźnię, uczące wyrażania emocji). Mam nadzieję na budowanie u dzieci poczucia pewności siebie, pokonywania obaw i nieśmiałości.

Postaramy się także samodzielnie wykonywać niektóre elementy dekoracji i kostiumów. Jeśli efektem końcowym będzie zaprezentowanie szkolnej publiczności oraz rodzicom przedstawienia- nasze zadanie zostanie spełnione w 100%. Jednak najważniejsza jest  dobra zabawa i wspólne ciekawe spędzanie czasu.

 

We środę odbywają się zajęcia zespołu dydaktyczno- wyrównawczego dla klasy III. Celem zajęć jest niwelowanie zaobserwowanych trudności z opanowaniem treści programowych przez uczniów.

 

 

 

Zajęcia dodatkowe p. Małgorzata Pietrasik

Z dniem 16 września 2015r. swą działalność rozpoczęło koło wokalne.
Odbywać się będzie w każdą środę od godz. 13.00 do 13.35. Skierowane jest do uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia wokalne przeznaczone są dla pragnących rozwijać swoje zamiłowania do śpiewu. Uczniowie zainteresowani taką formą spędzania wolnego czasu poznają wiele ciekawych piosenek oraz różnorodne pląsy integrujące grupę. Dodatkowo nauczą się realizować tekst piosenki poprzez ruch. Koło wokalne ma umożliwić wykazanie się własnymi umiejętnościami, rozwijać kreatywność dzieci, ale przede wszystkim dostarczyć radość ze wspólnego śpiewania.

 

Zajęcia dodatkowe p. Marta Markiewicz

KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Koło języka niemieckiego skierowane jest do uczniów klas I Szkoły Podstawowej. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 11:55-12:40 (5 godzina lekcyjna).

Cele koła językowego:

- wzbogacenie słownictwa
- rozwijanie zainteresowań językowych uczniów 
- pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów krajów niemieckojęzycznych

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego przeznaczone są dla uczniów klas I gimnazjum mających problem z nauką języka niemieckiego. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 13:45-14:30 (7 godzina lekcyjna).

 

 

 

Zajęcia dodatkowe p. Aleksandra Szarejko

Zajęcia wyrównawcze humanistyczno - matematyczne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy 1 b Szkoły Podstawowej.  Odbywają się w każdą środę i każdy czwartek na 5 godzinie lekcyjnej.

Cel główny:

  • wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z deficytów rozwojowych, zaniedbań środowiskowych, słabej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki.

 

Cele szczegółowe:

  • wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
  • rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesu.
  • stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
  • przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
  • uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
  • dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno - syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
  • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
  • wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.

 

Koło przyrodnicze

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy 1 b  i 1 a Szkoły Podstawowej.  Odbywają się w każdy piątek na 5 godzinie lekcyjnej.

 

Cele dydaktyczne:

• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

• nabywanie umiejętności obserwacji obiektów i zjawisk atmosferycznych

• kształtowanie umiejętności obserwowania oraz wyciągania wniosków z doświadczeń przyrodniczych

• tworzenie sytuacji sprzyjających rozumieniu zależności istniejących w przyrodzie

• stwarzanie możliwości identyfikacji ze środowiskiem i znalezienia w nim swojego miejsca

• nabywanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt w różnych ekosystemach

• poznawanie warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt

• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski, Europy oraz świata

• zwrócenie szczególnej uwagi na gatunki roślin i zwierząt chronionych zarówno w Polsce, jak i na świecie

• kształtowanie aktywnej, twórczej, w tym również krytycznej postawy wobec niekorzystnych zjawisk środowiskowych

• kształtowanie poczucia tożsamości narodowej przez poznawanie obrzędów, miejsc związanych z kulturą i tradycją polską

• kształtowanie poczucia przynależności do społeczności i kultury europejskiej poprzez poznawanie obrzędów i tradycji wybranych krajów Europy

• poznawanie charakterystycznych elementów krajobrazu w Polsce, Europie i na świecie

• kształtowanie postaw patriotycznych oraz nawyków identyfikowania się z polskimi tradycjami

• poznawanie podstawowych pojęć ekologicznych

• poznawanie sposobów ochrony środowiska i wdrażanie do czynnej ochrony przyrody

• wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna

• przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczych.

 

Cele wychowawcze:

• kształtowanie umiejętności pracy w zespole

• kształtowanie odpowiedzialności za wykonywane zadania i doświadczenia

• kształtowanie umiejętności prawidłowej organizacji pracy, nawyków korzystania z różnych źródeł tekstowych i multimedialnych

• uwrażliwianie na przejawy zanieczyszczania środowiska

• wyrabianie pozytywnych nawyków w codziennym działaniu na rzecz ochrony środowiska

• zwracanie uwagi na systematyczne rozwijanie swoich zainteresowań

• kształtowanie postaw koleżeńskich.

 

 

 


 

Zajęcia dodatkowe p. Barbara Walkiewicz

W Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych, które pozwalają rozwijać zainteresowania uczniów. Dzieci z klasy drugiej, lubiące matematykę,  mają możliwość uczestniczenia w zajęciach koła matematycznego. Oprócz tego, że poszerzają wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki i geometrii,  uczą się pracować w zespole, nabywają umiejętności  koncentracji i  przezwyciężania napotkanych trudności. Na zajęcia koła matematycznego uczęszcza 13 uczniów z klasy II b, raz w tygodniu, we wtorek. Dla uczniów mających problemy z matematyką i językiem polskim zorganizowane są zajęcia wyrównawcze w celu usprawnienia umiejętności czytania, pisania, liczenia. Zajęcia wyrównawcze odbywają się w każdą środę i  bierze w nich udział 11 dzieci z klasy II b.

W Zespole Szkól w Siemyślu funkcjonują również zajęcia specjalistyczne, takie jak: korekcyjno-kompensacyjne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.  Zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi objętych jest 51 uczniów , zarówno ze szkoły podstawowej jak i z gimnazjum. Odbywają się one w pięciu grupach wiekowych od  poniedziałku do piątku. Celem zajęć terapii pedagogicznej jest stwarzanie możliwości wielostronnego, umysłowego, psychicznego i społecznego rozwoju – dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna zapewnia uczniom, mającym wady postawy, możliwość korygowania zaburzeń statyki ciała. Ponadto zajęcia korekcyjne mają na celu wykształcenie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz niedopuszczenie do powstania nowych wad postawy ciała. Zajęcia  odbywają się w 4 grupach wiekowych w poniedziałek, wtorek środę i piątek i  uczęszcza  na nie 30 uczniów ze szkoły podstawowej..

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4