Pedagog / Psycholog

Akademia Rodzica


Dokument w programie (PDF)
 

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2014/2015


Dokument w programie (PDF)
 

Harmonogram pracy pedagoga/psychologa szkolnego 2014/2015


Dokument w programie (PDF)
 

Prawai obowiązki rodziców.

„Dając dziecku życie, rodzice biorą na siebie ogromną odpowiedzialność. Dziecko w rodzinie jest wielkim darem, wiedzą o tym ci, którzy nie mogą mieć dziecka przez siebie urodzonego. Dziecko nadaje sens wzajemnemu pożyciu małżonków, dostarcza radości przez dawanie i odbieranie uczucia miłości, ale jednocześnie jego wychowanie jest kłopotliwe, wymaga kosztów, czasu i ciągłej czujności”.[1]

„Rodzice promieniujący miłością są gwarantem zapewnienia dzieciom harmonijnego rozwoju w klimacie uczuciowego bezpieczeństwa”.[2]

W prawidłowo funkcjonującym środowisku rodzinnym, potomek kształtuje swe poglądy względem świata i ludzi, nabywa umiejętności, dzięki którym będzie mógł pokonywać życiowe trudności. Cudowne, że kiedy jest kochany, potrafi kochać, natomiast szczęśliwy dzieli się radością, a kiedy kogoś z jego bliskich dopada zły los, służy pomocną dłonią.

„Wszyscy rodzice pragną, aby ich dzieci dobrze uczyły się w szkole, wyrosły na pełnowartościowych obywateli. Nie wszyscy zdają sobie sprawę                 z tego, że na przyszłe losy dziecka wpływają w decydujący sposób oni sami                i to od najwcześniejszych miesięcy”.[3]

Rodzina jest podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym każdego człowieka oraz podstawową komórką organizmu społecznego i od niej zależy wartość tegoż społeczeństwa. Wywiera istotny i znaczący wpływ na zachowania się jednostek, ich stosunek do innych osób, świata wartości, do systemu norm i wzorców postępowania.

Rodzice mają obowiązek i naturalne prawo wychowywać swoje potomstwo jak najbardziej w warunkach sprzyjających rozwojowi biopsychicznemu, odpowiednich warunkach do nauki, zabawy oraz wypoczynku. Odpowiedzialność  rodziców za wychowanie i rozwój, reguluje EUROPEJSKA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W EUROPIE

 1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.
 • Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.
 1. Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci.
 • Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
 1. Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.
 • Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy                       w nauczaniu swoich dzieci w szkole.
 1. Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.
 • Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.
 1. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym                               za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.
 • Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.
 1. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową.
 • Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci                                w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 1. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną                     w szkołach ich dzieci.
 • Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej.
 1. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii                               i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur.
 • Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.
 1. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.
 • Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
 1. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej.
 • Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli"       i partnerów w kontakcie: szkoła-dom.

 

Wioletta Kowalska, pedagog[1] I. Jundził, Dziecko- ofiara przemocy, WSiP, Warszawa 1993, s. 78.

[2] T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Impuls, Kraków 2007, s. 76.

[3] M. Ochmański, Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 9.

 

Akademia rodzica

W minionym roku szkolnym 2013/2014 zorganizowano i przeprowadzono „Akademię Rodzica”. Odbyły się trzy spotkania, których celem było pogłębianie umiejętności rodzicielskich. Podczas spotkań wykorzystywano treści i metody propagowane przez autorki, matki: Adele Faber, Elaine Mazlish, które napisały bestsellerową, wspaniałą pozycję  o wychowywaniu, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” oraz koncepcję „Wychowania bez porażek”, Thomasa Gordona. Zaplanowano kolejne spotkania w bieżącym roku szkolnym. Wspólnie z rodzicami prowadzące  ponowią rozważania na temat wychowywania dzieci oraz działania profilaktyczne, chroniące młodzież przed zachowaniami ryzykownymi. Do najczęściej pojawiających się należą:

 • palenie tytoniu,
 • picie alkoholu,
 • używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki),
 • zachowania agresywne, przemocowe, autoagresywne,
 • przestępcze.

„Akademię Rodzica” prowadzą Panie:

Wioletta Kowalska, pedagog

Anna Zajler, psycholog

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 7