Pedagog / Psycholog

„STOP PRZEMOCY – TWOJE MILCZENIE TO PRZYZWOLENIE”

KAMPANIA SPOŁECZNA

„STOP PRZEMOCYTWOJE MILCZENIE

TO PRZYZWOLENIE”

Głównym celem kampanii jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.  Podniesienie wrażliwości społecznej na problem przemocy, by nikt nie milczał, gdy zauważy, że do rodzinnej przemocy dochodzi np. w sąsiedztwie. Celem kampanii jest danie nadziei, odwagi wszystkim osobom stykającym się ze zjawiskiem przemocy.

W kampanię zaangażowali się uczniowie z gimnazjum z Siemyśla wspólnie z pedagogiem oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemyślu, jak również Pani Agnieszka Artykiewicz, kosmetolog, wizażystka i Pan Karol Skiba, fotograf.

 

Wszystkim składamy ogromne podziękowania!

Wioletta Kowalska, pedagog

 

Godziny pracy pedagoga


Dokument w programie (PDF)
 

DZIEŃ PROFILAKTYKI

„DZIEŃ PROFILAKTYKI”

Dnia 26. 04. 2017 r. w Zespole Szkół w Siemyślu odbyły się warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów klas IV-VI, I-II gimnazjum oraz szkolenie dla nauczycieli i rodziców podejmujące problem zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży. Psychoedukację poprowadziła P. Joanna Dunajewska z Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG” z Krakowa.

Jednym z głównych zadań wychowawczych każdej szkoły jest profilaktyka. Ma ona na celu wychowanie ucznia, który dobrze znając swoją wartość i walory, potrafi skutecznie eliminować własne „słabe strony”, nie ulega negatywnym wpływom, broni swego stanowiska bez naruszania praw innych, jest wolny od ulegania używkom.

Celem „Dnia Profilaktyki” było dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnień oraz konsekwencji sięgania po substancje uzależniające w młodym wieku, jak również kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, zgodnie z normami obowiązującymi w społeczeństwie. Poza tym, uczniowie zostali zapoznani z konsekwencjami agresji i przemocy stosowanej na terenie szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat procesu uzależnień,
 • Rozwijanie świadomości konsekwencji sięgania po substancje uzależniające,
 • Wzbudzanie refleksji na temat podejmowania zachowań ryzykownych,
 • Zrozumienie istoty konfliktu (przyczyna i jego konsekwencje),
 • Poznanie zasad i metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • Poznanie najczęstszych sytuacji konfliktowych w życiu młodzieży,
 • Uświadomienie zagrożeń wynikający w momencie stosowania barier,
 • Rozwijanie procesów samopoznania – rozpoznawanie negatywnych emocji,
 • Przyswojenie wiedzy dotyczącej używania w swoim zachowaniu monitów i reduktorów.

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Wioletta Kowalska, pedagog

 

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I TOLERANCJI

„DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I TOLERANCJI”

W dniu 31 stycznia 2017 r. obchodziliśmy po raz pierwszy w Naszej szkole „Dzień Tolerancji i Życzliwości”. Cała społeczność szkolna była zaangażowana w przygotowaniach do uroczystości. Na głównym holu widniały ciekawe prace, plakaty przygotowane przez uczniów, które mogliśmy podziwiać przez kilka następnych dni.  Ważnym akcentem uroczystości była prezentacja haseł związanych z tolerancją i życzliwością przez wszystkie grupy szkolne, poza tym uczniowie zawieszali na „Drzewie Życzliwości i Tolerancji” przygotowane wcześniej słowa, wyrazy związane z szacunkiem, miłością, dobrocią, przyjaźnią, itp. Na koniec Pani Dyrektor wręczyła podziękowania uczniom, którzy zostali przez swoich rówieśników wybrani na najżyczliwszych z życzliwych. Uczniowie wyłonili również najżyczliwszą z życzliwych nauczycielkę, została nią Pani Dagmara Świgoń.

NAJŻYCZLIWSI Z ŻYCZLIWYCH:

 1. 1. Oddział 3-4 latków: Zosia Osiadło, Dawid Jakubowicz
 2. 2. Oddział 5 latków: Wiktoria Szymanek, Oliwier Ostropolski
 3. 3. Grupa 6 latków: Maja Sadowy, Nicola Ślusarczyk, Kuba Lalik
 4. 4. Klasa I: Maja Ciechowska, Nikodem Kamiński
 5. 5. Klasa IIA: Julia Szymanek, Kornelia Pawłowska, Szymon Sadowski
 6. 6. Klasa IIB: Julia Kwiatkowska – Iwańska, Filip Artykiewicz
 7. 7. Klasa IIIA: Jowita Gusak, Aleks Śledziński
 8. 8. Klasa IIIB: Justyna Gabryszewska, Szymon Maciejewski
 9. 9. Klasy IV-VI: Julia Liśkiewicz, Filip Więcławski
 10. 10. Klasy I-III Gimnazjum: Dominik Lepa, Amelia Majewska

Międzynarodowy „Dzień Tolerancji” zapoczątkowało Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1996 roku, ale sama idea Dnia zrodziła się rok wcześniej podczas 28 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, na której przyjęto "Deklarację zasad tolerancji". Napisano w niej m.in.: "TOLERANCJA to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Inny nie znaczy gorszy. Tolerancja - cnota, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju". Zgodnie                   z duchem i literą Deklaracji, podstawy tolerancji stanowią:

 • respektowanie cudzych praw i cudzej wolności,
 • uznawanie i akceptacja indywidualnych różnic między ludźmi,
 • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych,
 • otwarcie na cudze myśli i filozofię, nieodrzucanie nieznanego,
 • uznanie, że nikt nie ma monopolu naprawdę.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu przede wszystkim uwrażliwienie opinii publicznej na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii (niechęci, wrogości, lęku wobec obcych), ukazywanie skutków, które niosą one z sobą i wypracowywanie wskazówek dla rządów                    i instytucji publicznych, jak skutecznie przeciwdziałać wszelkim przejawom dyskryminacji                i nietolerancji. Dla każdego z nas Dzień Tolerancji powinien stać się okazją do zastanowienia się nad własną postawą wobec innych, szczególnie przedstawicieli innych kultur, religii czy regionów świata.

W Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji obchodzony był po raz pierwszy w 1996 roku.

„DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI” zapoczątkowano w 1973 roku. Był to protest przeciwko konfliktowi (kłótni) pomiędzy dwoma państwami; Egiptem i Izraelem.

Sens „Dnia Życzliwości” przedstawiał najpierw znany w naszym kraju film „Podaj dalej”.  Film opowiada historię 12-letniego chłopca, który postanowił zmienić świat, pomagając trzem przypadkowo spotkanym osobom.

Od 2006 roku Dzień Życzliwości obchodzimy w Polsce. W tym dniu Polacy starają się zachować uśmiech na ustach, nie dają się prowokować, są mili dla innych. Wszelkie kłótnie, żale i złości odstawiamy na bok. Ściskamy sobie dłonie, ustępujemy pierwszeństwa innym, pomagamy starszym.

_
__
__

 

Wioletta Kowalska

Monika Spierewka

 

 

SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY

ZBIORCZA INFORMACJA O WYKONANIU ZADAŃ KONKURSU „SZKOŁA WOLNA OD DOPALACZY”

 

Nasza szkoła w okresie od 18. 01. 2016 r. do 30. 09. 2016 r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła wolna od dopalaczy w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

„Używkom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników: ok. 200 uczniów

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Uczniowie chętnie zaangażowali się w przygotowywanie scenek przy wsparciu wychowawców. Na godzinach wychowawczych uczniowie analizowali swoje scenki, wyciągali wnioski, dyskutowali na temat asertywnej postawy i szkodliwości dot. zażywania dopalaczy.

Zadanie 2.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Dopalacze – jak się przed tym bronić”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Uczniowie podczas zajęć wychowawczych oraz spotkań z psychologiem i pedagogiem rozważali temat dot. dopalaczy, skutków ich zażywania, jak również zastanawiali się jak skutecznie chronić się przed pokusami, jakie niesie za sobą narkobiznes, namawianie do zażywania zarówno dopalaczy, jak i narkotyków, alkoholu.

Zadanie 3.

„Nie daj się wypalić” – przeprowadzenie międzyszkolnej kampanii informacyjnej w wybranej formie (np. ulotek, radiowęzła, akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły). Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

Dnia 12 kwietnia gościliśmy Pana Zbigniewa Kamrata trenera i terapeutę uzależnień reprezentującego Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG” z Krakowa, który podczas „Dnia Profilaktyki” przeprowadził z uczniami klas IV-VI i I-III gimnazjum prelekcje nt. niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą zażywanie z dopalaczy. Pan Zbigniew Kamrat ćwiczył z uczniami umiejętności postawy asertywnej podczas scenek dramowych; innymi słowy zachęcał do powiedzenia NIE w sytuacjach zagrożeń.

Następnie w godzinach popołudniowych odbyło się z rodzicami i nauczycielami szkolenie na temat dopalaczy, przyczyn sięganie po używki oraz czynników chroniących nasze dzieci i młodzież przed inicjacją związaną z narkotykami. Cenne informacje miały na celu uwrażliwienie uczestników na problem społeczny związany z dopalaczami. Uczestnicy prelekcji otrzymali ulotki z informacjami o zagrożeniach związanych z dopalaczami.

W prelekcjach wzięło udział ok. 200 uczniów, wszyscy nauczyciele (30) oraz zainteresowani tematem rodzice (ok.  150).

Zadanie 4.

Przygotowanie plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Zadanie 4 skierowane było do klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum Zespołu Szkół w Siemyślu. Wszystkie klasy wzięły udział w przedsięwzięciu. Do pedagoga i psychologa trafiło ponad 10 plakatów, które zostały wyeksponowane i zaprezentowane na dużym holu podczas apelu, na którym klasy przedstawiły scenki ukazujące postawę asertywną wobec uzależnień.

Plakaty były przygotowane podczas zajęć wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Prace ukazywały bardzo głębokie i czytelne treści przeciwko zażywaniu dopalaczy, narkotyków. Prace uczniów zaprezentowano rodzicom podczas zebrania szkolnego. Zaangażowani uczniowie otrzymali podziękowanie za udział w przedsięwzięciu od Pana Dyrektora podczas apelu.

Zadanie 5.

Zorganizowanie dla uczniów, rodziców oraz dyrektorów, nauczycieli i pedagogów spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy oraz z Policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych /pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników: ponad 300 osób

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W naszej szkole odbyło się spotkanie z P. Magdaleną Andziak, specjalistką ds. nieletnich oraz z P. Radosławem Więckiem, policjantem, którzy przybliżyli społeczności szkolnej problematykę związaną z zażywaniem dopalaczy, innych narkotyków. Podczas spotkania nasi goście zaprezentowali również podstawy prawne regulujące obszar odpowiedzialności nieletnich. Na koniec zaproszeni goście odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów.

Zadanie 6.

Zorganizowanie dla uczniów, zajęć praktycznych z ratownikiem medycznym dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników: wszystkie klasy (ok. 350 uczniów)

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ratowników WOPR. Do szkoły zawitali ratownicy grupy interwencyjnej z Kołobrzegu. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, jak należy zachowywać się nad wodą, następnie – pod kierunkiem ratowników –przećwiczyli procedury udzielania pierwszej pomocy. Mieli okazję powtórzyć komunikat wezwania pomocy, poćwiczyć resuscytację na manekinach i przymierzyć kamizelki ratunkowe. Ratownicy uświadamiali również, jak należy zareagować w chwili znalezienia na ulicy nieprzytomnej osoby, podkreślali wyraźnie, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za drugą osobę.

Zadanie 7:

Zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Przeprowadzenie wśród uczniów akcji zbierania podpisów pod listą osób, które dopalaczom mówią nie. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników: nauczyciele i uczniowie ok. 170

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Podczas podsumowania wszystkich działań związanych z konkursem uczniowie i nauczyciele chętnie składali swoje podpisy pod paktem. Wszyscy jednoznacznie określiliśmy to działanie, jako położenie „wisienki na torcie”. Pakt z podpisami został przywieszony na dużym holu szkoły do wglądu dla rodziców.

Zadanie 8

Zorganizowanie spotkania z osobą, która była uzależniona od narkotyków, aby opowiedziała o swoich negatywnych doświadczeniach z tym związanych. W przypadku placówek, w której otoczeniu brak takiej osoby można włączyć uczniom film na ww. temat. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

Uczniowie podczas godzin wychowawczych z zapartym tchem oglądali filmy profilaktyczne ze zbiorów szkolnej biblioteki oraz pedagoga. Śledzili losy bohaterów, którzy zetknęli się z problemem uzależnienia od dopalaczy i innych narkotyków. Następnie dyskutowali o konsekwencjach uzależnienia, postawie asertywnej, czynnikach, które ułatwiają próbowanie narkotyków w tym dopalaczy. Podczas dyskusji uczniowie wyraźnie podkreślili siłę rodziny, przyjaźni i innych wartości, które mają znaczenie dla młodego człowieka stykającego się z zagrożeniami dot. próbowania środków psychoaktywnych.

Podsumowanie i wnioski:

Przesłano do jury konkursu następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

 • sprawozdania z działań,
 • linki informujące o umieszczonych informacjach na stronie szkoły dot. konkursu,
 • zdjęcia.

 

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji:

Uczniowie podczas trwania konkursu z zaangażowaniem brali udział w kolejnych zadaniach. Wszystkie działania zostały zauważone i docenione pozytywnymi wpisami do dziennika oraz w kilku przypadkach otrzymaniem podziękowania od Pana Dyrektora, wychowawców i pedagoga.

Prelekcje, wykłady prowadzone przez specjalistów wywołały fale dyskusji między całą społecznością szkolną (rodzicami, uczniami, nauczycielami) podczas zajęć wychowawczych, jak również w domach uczniów.

Pozostaje mieć nadzieję, że wiedza przekazana naszym wychowankom pozwoli im na prezentowanie odpowiedniej postawy (asertywnej) w sytuacjach, w których będą namawiani na spróbowanie czy to dopalaczy, czy innych narkotyków, alkoholu…

Ważne jest również to, że nasi uczniowie poznali nr telefonów oraz specjalistów instytucji pomocowych, na których mogą liczyć w każdym trudnym momencie swojego życia.

Z dumą mogę podsumować działania konkursu, jako czas intensywnej pracy profilaktycznej, przede wszystkim dla dobra i przyszłości naszych wychowanków.

W bieżącym roku szkolnym również planuje się działania profilaktyczne dot. dopalaczy, innych uzależnień, kształtowania świadomości zdrowego stylu życia, utrwalania technik asertywnych, itp.

Zespół Szkół im. Noblistów Szkolnych, otrzymał Certyfikat „Szkoły Wolnej od Dopalaczy”.

Wioletta Kowalska, pedagog

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8