Biblioteka

PORANKI Z PODANIAMI I LEGENDAMI POLSKIMI

 

SPOTKANIE Z MARIUSZEM KURCEM


 

Spotkania z podaniami i legendami polskimi

 

Regulamin konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych w gminie Siemyśl

 

Regulamin konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych

w gminie Siemyśl

§ 1

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa  w Siemyślu i Szkoła Podstawowa w Charzynie.

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

§ 2

Temat konkursu: List do Polski.

§ 3

Celem konkursu jest:

1) zachęcenie do prezentowania talentów literackich.

2) Kształtowanie umiejętności pisania.

3) Rozwijanie wyobraźni twórczej.

4) Wyrabianie wrażliwości twórczej.

5) Popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży.

6) Rozwijanie patriotyzmu.

§ 4

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach w dwóch grupach wiekowych:

klasy IV- VI,

klasy VII- VIII i III G.

Etap szkolny: od 8 października do 22 października 2018r.  Prace wyróżnione w I etapie konkursu (trzy najlepsze prace z każdej placówki oświatowej w każdej grupie wiekowej) zostaną przekazane do dnia 29 października  2018r. do Komisji Konkursowej  w celu oceny w ramach II etapu konkursu.  Komisja Konkursowa spośród dostarczonych prac wyłoni 3 najlepsze w każdej grupie wiekowej na spotkaniu 5 listopada 2018r.

§ 5

Kryteria oceny prac konkursowych

Komisja Konkursowa  przy ocenie dostarczonych prac będzie brała pod uwagę:

1) oryginalność utworu,

2) artystyczny charakter utworu,

3) poprawność stylistyczną i językową, ortograficzną i interpunkcyjną,

4) zgodność pracy z określoną w regulaminie formą.

Prace niesamodzielne zostaną odrzucone.

§ 6

Warunki uczestnictwa

1) Uczestnicy konkursu: uczniowie szkół podstawowych  gminy Siemyśl.

2) Formą literacką pracy konkursowej jest list adresowany do Polski.

3) List  może mieć tylko jednego autora.

4) Uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu jedną pracę.

5) List musi być napisany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i niepublikowany.

6) List zgłoszony do konkursu nie może przekroczyć swą objętością dwóch   kartek formatu A-4 .

W grupie wiekowej VII- VIII i III G list należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12). W grupie wiekowej IV- VI list może być napisany odręcznie z dbałością o estetykę.

7) Zgłoszenie na konkurs powinno obejmować wydruk tekstu z informacją o autorze listu, klasie i szkole oraz nauczycielu prowadzącym.

8) Materiały nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatorów.

§ 7

Zasady przyznawania nagród

1. Oceny prac konkursowych w I etapie konkursu dokonują Komisje Konkursowe powołane w placówkach oświatowych.

2. O wyłonieniu zwycięzców II etapu decyduje  Komisja Konkursowa.

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

4. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych w każdej grupie wiekowej i przyzna po 3 główne nagrody: I nagrodę, II nagrodę i III nagrodę. Jednakże w uzasadnionych przypadkach Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania którejś z nagród lub przyznania nagród ex aequo.

5. Komisja zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.

6. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich  utworów w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjnych.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  nastąpi  9 listopada 2018r. w czasie gminnej uroczystości z okazji 100-lecia niepodległości Polski.

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez nauczycieli prowadzących..

11. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym na terenie swojej szkoły.

12.Uzyskanie I  miejsca w konkursie gwarantuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego  i umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły .

Uzyskanie II i III  miejsca daje szansę na zdobycie oceny bardzo dobrej z języka polskiego i umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.

Finaliści będą mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich prac podczas gminnej uroczystości 9 listopada 2018r.

 

 

Skład Komisji Konkursowej:

1. Jolanta Maciejska

2. Anna Ląkocy- Leśniak

3. Magdalena Galant

4. Katarzyna Jurek

 

Spotkanie autorskie


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7