Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe p. Bożena Myśliwiec

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego

W roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów klasy III gimnazjum zaplanowane zostały zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego.

Zajęcia odbywają się  we wtorki na ósmej godzinie lekcyjnej (w sali 208)

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Myśliwiec

W zajęciach mogą uczestniczyć także uczniowie innych klas, którzy maja problemy z opanowaniem wymagań określonych w podstawie programowej.

Celem zajęć wyrównawczych jest przede wszystkim uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie mają możliwość:

-  powtórzenia oraz pogłębienia swojej wiedzy dotyczącej słownictwa i gramatyki języka niemieckiego,

- rozwinięcie kompetencji komunikatywnej przy posługiwaniu się językiem niemieckim,

- rozbudzenie w uczniach motywacji do nauki języka niemieckiego,

- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,

- posługiwanie się językiem w prostych, nieformalnych sytuacjach dnia codziennego,

- przygotowanie do samodzielnej pracy i nauki,

-  korzystanie ze słowników dwujęzycznych,

-  zapoznanie uczniów z kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych oraz uświadomienie im istniejących różnic kulturowych,

-  powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach lekcji języka niemieckiego.

 

 

Zajęcia dodatkowe p. Magdalena Galant

Zespół wyrównawczy dla klasy IV odbywa się w każdy poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej.

Program zajęć  jest przeznaczony dla uczniów, którzy posiadają opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego. Z myślą o tych uczniach opracowano program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, by uzupełnić ewentualne braki wiedzy - ćwiczyć umiejętności polonistyczne (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie, naukę o języku). Oprócz tego priorytetem na zajęciach wyrównawczych będzie motywacja do nauki, zwiększenie szansy na dobry wynik sprawdzianu po VI klasie. Program ma również na celu dowartościowanie dzieci oraz podniesienie ich samooceny. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w zdobywaniu wiedzy.

Zespół wyrównawczy dla klasy VI odbywa się w każdy czwartek na 8 godzinie lekcyjnej.

Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy nie tylko  mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego, ale również ma na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości w gronie uczniów zdolnych.

Celem zajęć wyrównawczych jest podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Głównym celem jest zadbanie o właściwe stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów oraz o poprawne budowanie zdań, przemyślane komponowanie całego tekstu, poprawną ortografię i interpunkcję, o umiejętność odpowiedniego formułowania myśli w zależności od sytuacji komunikacyjnej.

 

 

 

Zajęcia dodatkowe p. Leokadia Sokolnicka

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w klasie II A w roku szkolnym  2015/2016  przez Leokadię Sokolnicką:

- KOŁA ZAINTERESOWAŃ :

* Koło przyrodnicze „ Mały przyrodnik”

Zajęcia koła przyrodniczego odbywają się w piątki na 5 godzinie lekcyjnej.                                                                                                    Uczęszcza na nie 8 uczniów.

Cele zajęć koła to:
1. Rozwijanie zainteresowania otaczającym nas światem.
2. Wdrażanie do szanowania i pielęgnowania przyrody.
3. Zachęcanie do udziału w licznych konkursach o tematyce ekologicznej – przygotowywanie do nich uczniów.
4. Dostrzeganie zmian w otaczającym nas środowisku.
5. Rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych.
6. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
7. Zdobywanie nowych wiadomości o roślinach i zwierzętach chronionych i nie tylko.

 

*Koło plastyczno – techniczne  „ Mały artysta”

Zajęcia koła plastyczno – technicznego odbywają się w piątki na 6 godzinie lekcyjnej.                                                                                     Uczęszcza na nie 6 uczniów.

Cele zajęć koła to: 1.Rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
2. Stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia.
3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych uczniów.
4. Usprawnianie manualne.
5. Stworzenie możliwości swobodnego wyrażania uczuć w różnych formach plastycznych.
6. Wyrabianie umiejętności obserwacji i zauważania piękna otaczającego nas świata.
7.Rozwijanie odpowiedzialności i umiejętności planowania działań.
8.Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.
9. Promowanie ucznia uzdolnionego plastycznie przez formę działań motywujących do twórczości.
10. Rozwijanie u uczniów zainteresowań technicznych.
11.Kształtowanie postawy poznawczej i twórczej.
12.Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.                                                                                                                   13. Integracja uczniów poprzez wspólne działanie , wspólne spędzanie wolnego czasu.

 

ZAJĘCIA  WYRÓWNAWCZE

*Zajęcia wyrównawcze humanistyczno- matematyczne

Zajęcia humanistyczno – matematyczne odbywają się w środy na 6 godzinie lekcyjnej. Uczęszcza na nie 7 uczniów. Przewidziane są one  dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.

Cele ogólne zajęć to:
• eliminacja niepowodzeń szkolnych
• wyrównywanie deficytów edukacyjnych spowodowanych wadami wrodzonymi, rozwojowymi lub zaniedbaniami środowiska domowego
• wyrównywanie istniejących braków
• stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

Prowadząca : mgr Leokadia Sokolnicka

 

 

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe p. Emilia Konopska

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki dla uczniów klasy IV SP

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 7 godzinie lekcyjnej w sali nr 104. Uczestniczy w nich 17 uczniów kl. IV (9 chłopców, 8 dziewczyn). Ze względu na różny poziom umiejętności matematycznych uczniów na zajęciach ćwiczone są umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe wynikające z podstawy programowej. Podczas zajęć uczeń ma możliwość uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w szkole, napisać zaległe sprawdziany lub kartkówki oraz poprawić oceny z przedmiotu.

 

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki dla uczniów klasy III a G

Na zajęciach powtarzane są i ćwiczone umiejętności podstawowe i rutynowe oraz problemowe, włączając w to stosowanie matematyki w życiu codziennym. Uczniowie mający wolniejsze tempo pracy, którzy nie nadążają z opanowaniem materiału mają szansę wyrównać braki i lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego.

Praca indywidualna z uczniem polega na bezpośrednim kontakcie z nim.

Zajęcia prowadzone są w wymiarze 1 godziny tygodniowo (poniedziałek 7 lekcja, sala 104).

 

Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki dla uczniów klasy VI SP

Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo (środa 7 lekcja, sala nr 21). W czasie zajęć ćwiczone są umiejętności rozwiązywania różnych zadań związanych z tematami poruszanymi na obowiązkowych lekcjach matematyki. Mają na celu utrwalenie algorytmów działań pisemnych, obliczeń zegarowych i kalendarzowych, tabliczki mnożenia, rozwiązywana zadań z treścią, czytania ze zrozumieniem tekstu matematycznego. Dzieci mają również możliwość odrobienia pracy domowej pod kontrolą nauczyciela oraz powtórzenia i utrwalenia wiadomości przed sprawdzianem, diagnozą lub kartkówką.

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klasy VI SP

Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo w piątki na 7 godzinie lekcyjnej. W czasie zajęć ćwiczone są umiejętności wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych oraz liczbach całkowitych (ujemnych). Zajęcia mają na celu poprawę sprawności rachunkowej uczniów (pamięciowej i pisemnej), niezmiernie przydatnej w życiu codziennym.

Koło matematyczne dla uczniów klasy VI SP

Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo, w czwartki na 7 godzinie lekcyjnej.

Cele:

  1. Rozwijanie zainteresowań uczestników koła matematycznego poprzez poznawanie ciekawostek ze świata matematyki, szukaniu i poznawaniu nowych, nietypowych rozwiązań problemów matematycznych, rozwiązywaniu ciekawych zadań zaczerpniętych z życia codziennego.
  2. Rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach.
  3. Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.
  4. Poznanie przez uczniów historii rozwoju matematyki, jako dyscypliny naukowej i jej zastosowań w praktycznej działalności człowieka.

 

 

Program TRZYMAJ FORMĘ


Dokument w programie (PDF)
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4