Zajęcia pozalekcyjne

Zajędia dodatkowe p. Katarzyna Tomaszewska


Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klasy Ia SP
1h w tygodniu (czwartek 5 g.lek. , sala nr 20)


Nauczanie zintegrowane jest bardzo ważnym okresem edukacyjnym w rozwoju każdego dziecka. Wiadomości i umiejętności, jakie nabędzie w tym okresie, są warunkiem dalszej edukacji każdego człowieka. Na tym etapie kształcenia istotne są umiejętności mówienia, czytania, pisania i liczenia.     
Droga do ich zdobycia jest jednak długa i skomplikowana. Wymaga wielu zabiegów natury dydaktyczno-metodycznych ze strony nauczyciela, aktywnej pracy samego ucznia, jak i współpracy rodziców. Tylko dobra współpraca i porozumienie ze strony ucznia, nauczyciela i rodziców pozwoli na opanowanie tych umiejętności.                                                                                                                
Zdarza się często tak, że uczniowie mają problemy z opanowaniem niektórych wiadomości i umiejętności. Następstwem czego są niepowodzenia szkolne, stresy, poczucie mniejszej wartości itp.
Celem przewodnim zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy Ia  ma być usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się.
Cele szczegółowe
1.Wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
2.Rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
3.Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiąganie sukcesu.
4.Stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
5.Pomaganie w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.
6.Przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
7.Uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
8.Dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
9.Kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
10.Wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.


Koło plastyczne dla klas I-III SP
1h w tygodniu (czwartek 6g.lek., sala nr 20)


Zajęcia koła plastycznego służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, są atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu.
Zajęcia  mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej. Ważne sprawą jest zapewnienie stałego dostępu do sztuki oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze uczniów, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie.
Zajęcia  korzystnie wpływają na ogólny rozwój uczniów oraz na ich integrację.

Cele ogólne :

1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
2. Poznawanie różnych technik plastycznych.
3. Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań.
4. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.
5. Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej.
6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi .
7. Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.
8. Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości.


Koło ratowników PCK
2h w tygodniu
1h (czwartek 8g.lek., sala nr 20 ) grupa starsza klasy IV-VI SP i Gim.
1h (piątek 5g.lek., sala nr 20) grupa młodsza klasy I-III SP

„Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone."
/statut PCK-wstęp/

Szkolne koło ratowników  jest propozycją dla  uczniów chcących poznać i doskonalić  umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych sytuacjach.
Szkolny wolontariat PCK, to możliwość ,,pracy” na rzecz drugiego człowieka.
Tu , uczniowie nauczą się współpracy, empatii, dobrej komunikacji, wrażliwości, tolerancji.
Udział w zajęciach wyposaży uczniów w dodatkowe umiejętności oraz da im wiele satysfakcji.

Cele koła ratowników PCK:
1.Kształtowanie aktywnych postaw dzieci i młodzieży, jej gotowość do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym kalekim.
2.Wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych.
3.Budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.
4. Zaznajomienie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych oraz nauka zachowania się na miejscu wypadku i sposobu prowadzenia akcji ratunkowej
5.Kształtowanie postaw humanitarnych.
6. Propagowanie idei PCK.

 

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego p. Jolanta Maciejska

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla klas II Gimnazjum- poniedziałek- 8. godzina lekcyjna

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności polonistycznych, poszerzanie wiedzy z tego przedmiotu, a także uzupełnianie wiadomości z lekcji, na których uczeń nie był obecny.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VI SP- wtorek 7. godzina lekcyjna

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności polonistycznych, utrwalanie i objaśnianie materiału, który uczniom sprawia problemy, praca nad poprawnością językową, ortograficzną i interpunkcyjną, ćwiczenia w redagowaniu dłuższych form wypowiedzi.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla klasy III Gimnazjum- środa 8. godzina lekcyjna

W trakcie zajęć uczniowie mają okazję utrwalać materiał lekcyjny, który sprawia im kłopoty, powtarzać materiał z klas młodszych, doskonalić umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi, a więc lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Koło dziennikarskie dla uczniów Gimnazjum- wtorek 7. godzina lekcyjna

Głównym celem koła jest wydawanie gazetki szkolnej „Światowid”. Uczniowie mają okazję poznać formy publicystyczne nie objęte podstawą programową z języka polskiego, doskonalą umiejętność prowadzenia dyskusji, posługiwania się poprawną polszczyzną. Bogacą słownictwo, rozwijają swoje zainteresowani, pracują nad poprawnością językową, dokonując korekty własnych tekstów. Poza tym uczą się pracy zespołowej, współodpowiedzialności za powierzone zadania.

 

Zajęcia dodatkowe p. Ilona Świątkowska

Zajęcia taneczne

Zajęcia skierowane do wszystkich uczniów, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas. Na zajęciach poznawane są podstawowe techniki tańca towarzyskiego oraz elementy tańca nowoczesnego. Kształtowana jest także postawa ciała, estetyka ruchu oraz gibkość.

Zajęcia dla klas gimnazjalnych: poniedziałki, godz: 14.40

Zajęcia dla klas IV-VI : wtorki, godz: 13:45

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas V.

Zajęcia służą wyrównywaniu braków, powtarzaniu i utrwalaniu wiedzy zdobywanej podczas lekcji języka polskiego. Indywidualny dobór metod pracy oraz stosowanie szeroko pojętej aktywizacji pozwalają na przybliżenie uczniom zagadnień sprawiających problemy.

Zajęcia dla klas V szkoły podstawowej: co drugi poniedziałek godz. 13:45

 

Zajęcia dodatkowe p. Magdalena Przytocka

Zajęcia Koła Geograficznego przeznaczone są dla uczniów gimnazjum, którzy pasjonują się geografią, są otwarci na świat, a swoją wiedzę pragną poszerzać i dzielić się nią z innymi. W ramach zajęć, które odbywają się w środę na 7 godzinie lekcyjnej (13:45-14:30), uczniowie będą korzystać z różnych źródeł informacji i programów multimedialnych, pracować indywidualnie i w grupie, poznawać najciekawsze miejsca na świecie. Celem tych zajęć jest także przygotowanie się uczniów do konkursów geograficznych.

Zajęcia Koła Historycznego przeznaczone są dla uczniów klasy IV-VI szkoły podstawowej i odbywają się we wtorki na 7 godzinie lekcyjnej (w godzinach 13:45-14:30). W ramach zajęć, uczniowie będą korzystać z różnych źródeł informacji i programów multimedialnych, pracować indywidualnie i w grupie, poznawać historię naszych przodków. Celem tych zajęć jest także pogłębianie wiedzy historycznej, rozwijanie zainteresowań historią i przeszłością historyczną, ponadto budowanie więzi międzyludzkich, poszukiwanie i porządkowanie wydarzeń. Gry i zabawy historyczne będą mogły pozwolić na utrwalenie zdobytej wiedzy. Uczniowie będą sporządzać i przygotowywać gazetki i notatki o tematyce patriotycznej.

Zajęcia wyrównawcze z historii przeznaczone są dla uczniów klasy V szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w czwartek na 7 godzinie lekcyjnej (13:45-14:30). Dzięki tym zajęciom uczniowie będą mogli utrwalić wiedzę zdobytą w klasie czwartej i piątej szkoły podstawowej. Ponadto rozbudzić wiarę w możliwość pokonywania trudności, a tym samym poprawę wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. W czasie tych zajęć uczniowie będą mogli powtarzać wiadomości z zakresu chronologii historycznej, czasu i wieków, rozwiązywać zadania przyczynowo-skutkowe i pracować z tekstem źródłowym.

 

Zajęcia dodatkowe z p. Anna Pełechata

 

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy z matematyki dla klasy I gimnazjum

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy Ia i klasy Ib gimnazjum. Odbywają się w każdy czwartek na 7 godzinie lekcyjnej.

Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków z matematyki oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia.

Cele   szczegółowe:

- wykrywanie  przyczyn  niepowodzeń  poszczególnych uczniów, wskazywanie mocnych

i słabych stron ucznia,

- uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych,

- utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,

- rozwijanie sprawności rachunkowej,

- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, analizowania prostych zadań

związanych z życiem codziennym,

- ćwiczenie umiejętności opisywania zależności obserwowanych w życiu codziennym i

otaczającej nas rzeczywistości za pomocą liczb, symboli i terminów matematycznych,

- rozwijanie sprawności w rozwiązywaniu prostych zadań w zakresie wyrażeń

algebraicznych, rozwiązywania równań,  obliczeń procentowych,

- stosowanie własności podstawowych figur geometrycznych.

 

 

Zespół dydaktyczno – wyrównawczy z matematyki dla klas II gimnazjum

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II gimnazjum. Zajęcia te odbywają się w każdą środę 7 godzina lekcyjna – klasa II B, 8 godzina lekcyjna – klasa II A.

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków oraz ćwiczenie umiejętności matematycznych, z którymi uczniowie mają problemy i których nie zdołali opanować w stopniu zadowalającym na lekcjach matematyki.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4