Z początkiem roku szkolnego 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do realizacji dwuletniego projektu „Moje gimnazjum – moja szansa”. Jego inicjatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Głównym założeniem - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i małych miejscowości.

Projekt zakłada podniesienie średnich wyników punktowych z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej do poziomu średniego wyniku w naszym województwie.W ramach realizacji projektu odbywać się będą zajęcia wyrównawcze i zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia. Objęci są nim uczniowie klas II gimnazjum osiągający niskie wyniki w nauce.
Zajęcia z zastosowaniem specjalnie opracowanego programu dydaktycznego wykorzystującego założenia nowej podstawy programowej będą odbywały się w grupach międzyprzedmiotowych organizowanych z uwzględnieniem poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.