Zajęcia realizowane w ramach projektu: „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl”

Przyroda drogą eksperymentu

Celem pracy koła jest  poznawanie i uwrażliwienie na piękno przyrody.

Zajęcia, dla uczniów szkoły podstawowej, odbywają się  w poniedziałek na 7 i 8 lekcji oraz w czwartek na 7 godzinie lekcyjnej. Uczniowie zdobywają informacje na temat biologii hodowanych zwierząt i nabywają umiejętności pielęgnacyjne. Obserwują przyrodę Gminy Siemyśl oraz okazy i zdjęcia organizmów zgromadzone w pracowni bioróżnorodności, rozpoznają drzewa i krzewy rosnące wokół szkoły. Prowadzą eksperymenty przyrodnicze. Badali wpływ różnych niepełnosprawności na aktywność człowieka.  We wrześniu wzięli udział w wyjeździe do OEE w Lipiu. Uczestniczą w wycieczkach rowerowych. Zajęcia odbywają się, w zespołach, metodami aktywizującymi uczniów.

Biologia metodą eksperymentu

Celem koła jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań biologicznych

W zajęciach uczestniczą uczniowie gimnazjum. Odbywają się w czwartek na 8 godzinie lekcyjnej. Uczniowie prowadzą obserwacje  w pracowni bioróżnorodności  i w terenie, planują i przeprowadzają eksperymenty biologiczne oraz modelowanie procesów biologicznych.  Opiekują się hodowanymi  zwierzętami. Badają swoje uzdolnienia i style uczenia się. Pracują w zespołach metodami aktywnymi.

Nauczyciel prowadzący:              Danuta Sudnikowicz