Szkoła Marzeń

– uzyskane wsparcie 11 046,72zł


Projekt dotyczył działań w zakresie trzech priorytetów:

1 rozwoju szkoły w kierunku zapewniania równych szans edukacyjnych uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym,

2. kształtowanie u uczniów aktywnych postaw wobec przemian społecznych,

3. wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

W czasie realizacji projektu  tworzyliśmy atmosferę tolerancji , dążyliśmy do indywidualizacji pracy ucznia uwzględniając jego osobowość, potencjał, zainteresowania i możliwości. Nasz uczeń to   człowiek otwarty na świat, myślący kreatywnie, umiejący odnaleźć się w każdej sytuacji stosując zasadę dyplomacji

Projekt realizowany był poprzez działania:

1. Tacy sami- zajęcia socjoterapeutyczne poprzedzone diagnozą ucznia i środowiska rodzinnego

2. My w Europie- powołanie klubu europejskiego

3. Małe formy teatralne – stworzenie szkolnego teatru

4. Chcecie bajki –oto bajka –klub przyjaciół książki,

5. Z nami o nas – szkolni dziennikarze

6. Uwierzę w marzenia – zajęcia plastyczno – rzemieślnicze, taneczno –ruchowe, turystyczno –krajoznawcze i kulturalne

7. Szkolni mediatorzy

8. Nie  jesteś sam – pomoc uczniom o specjalnych potrzebach

Celem planowanych działań było podniesienie jakości pracy szkoły, zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży, stworzenie systemu pomocy psychologiczno –pedagogicznej, również uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie uczestnictwa w kulturze. Nabycie kompetencji społecznych, ukształtowanie aktywnych postaw wobec przemian społecznych, poprawa funkcjonowania uczniów w społeczeństwie, zwiększenie dostępu do nowych technologii i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, stworzenie lokalnej koalicji instytucji i osób, zaangażowanie uczniów w lokalne działania samorządowe, budzenie zainteresowań przyrodniczych, plastyczno – rzemieślniczych, kulturalnych i teatralnych. Wspieranie współpracy między szkołami i instytucjami lokalnymi, rozwijanie wrażliwości i szacunku dzieci na poezję, literaturę i sztukę. Utworzenie multimedialnej prezentacji szkoły, nabycie umiejętności z zakresu dyplomacji i savoire vire, poznanie walorów turystyczno –krajoznawczych ojczyzny

W tracie realizacji działań uczniowie wyszukiwali informacje na konkretne tematy, gromadzili informacje, obsługiwali pocztę elektroniczną, odbierali i wysyłali wiadomości, rozmawiali w grupach dyskusyjnych