Regulamin działania oddziału przedszkolnego w szkole

Regulamin działania oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w Szkole Podstawowej w Siemyślu.

1. W Szkole Podstawowej w Siemyślu można tworzyć oddziały przedszkolne, dla dzieci sześcioletnich, zwane dalej „zerówkami”.

2. Zerówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3. Celem działania zerówki jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

4. Zadaniem zerówki jest:
a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
- prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,
- informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,
- wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka, dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
- zapraszanie do zerówki, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,
- indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,
- wspieranie dzieci z uzdolnieniami,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;
b) zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
c) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
- organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii,
- zapewnienie opieki dzieciom nie korzystającym z nauki religii,
- planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe;
d) zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;
e) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

5. Powyższe zadania i cele w zerówce realizuje się poprzez:
a) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;
c) zapewnienie równych szans;
d) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
e) motywowanie do osiągania celów;
f) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
g) rozwijanie wrażliwości moralnej
- dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,
- traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
- wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
h) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
i) rozbudzanie ciekawości poznawczej;
j) zachęcanie do aktywności badawczej;
k) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);
i) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.

6. W zerówce sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. W szczególności:
a) dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub od osób upoważnionych przez nauczyciela, a następnie przyprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia,
b) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,
c) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie pracownika obsługi,
d) dzieci mogą korzystać ze świetlicy szkolnej po zakończeniu zajęć. Na świetlicę dzieci odprowadzane są przez nauczyciela,
e) dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela do szatni,
f) nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci,
g) dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione,
h) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela i pracownika obsługi.

7. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z zerówki może odbywać się na poniższych zasadach:
a) dziecko może być przyprowadzane do zerówki i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie),
b) rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka z zerówki osobę, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo,
c) rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
d) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W innym przypadku nauczyciel powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko,
e) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły lub   nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,
f) rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z zerówki przez upoważnioną przez nich osobę,
g) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki,
h) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

8. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać z opieki w świetlicy szkolnej.

9. Liczba dzieci w oddziale zerowym nie może przekraczać 25.

10. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zaproponowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

11. Godzina zajęć w zerówce trwa 60 minut.

12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

13. Organizację pracy zerówki określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

15. Ramowy rozkład dnia określa godziny, m.in.:
a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
b) posiłków,
c) zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych.

16. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb rodziców.

17. Zerówka czynna jest 5 godzin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale zerowym nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

18. W zerówce zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

19. Do zerówki uczęszczają dzieci w wieku 6 lat.

20. Do zerówki mają prawo uczęszczać również dzieci pięcioletnie.

21. Do zerówki w pierwszej kolejności przyjmowane są:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Siemyślu,
b) dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci obojga rodziców pracujących,
e) dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach.

22. Dzieci przyjmowane są do zerówki na podstawie informacji z biura ewidencji ludności potwierdzającej stały meldunek na terenie obwodu Szkoły. W pozostałych przypadkach, warunkiem przyjęcia dziecka do zerówki jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do 30 kwietnia danego roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie.

23. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.

24. Prawa i obowiązki dziecka, normy i umowy, nagrody i kary określa Statut Zespołu Szkół w Siemyślu.

25. Dyrektor szkoły może, w porozumienie z Radą Pedagogiczną, dokonać skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do zerówki w przypadku braku stałego zameldowania w obwodzie szkoły i:
a)zaniedbywania przez rodziców higieny osobistej dziecka i stworzenia zagrożenia epidemiologicznego dla innych dzieci,
b)nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu.

26. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje rodzicom odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

27. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty zerówki: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi i administracji.

28. Niniejszy Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Zespołu Szkół w Siemyślu.

29. W stosunku do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Zespołu Szkół w Siemyślu.

30. Uchwalenie Regulaminu zerówki i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.


Mocą uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 23 listopada 2009 roku zatwierdzono niniejszy regulamin.