Zajęcia wyrównawcze humanistyczno - matematyczne

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy 1 b Szkoły Podstawowej.  Odbywają się w każdą środę i każdy czwartek na 5 godzinie lekcyjnej.

Cel główny:

  • wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z deficytów rozwojowych, zaniedbań środowiskowych, słabej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki.

 

Cele szczegółowe:

  • wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej.
  • rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami.
  • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesu.
  • stwarzanie warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań.
  • przełamywanie niechęci i rezygnacji przy napotkaniu trudności.
  • uczenie rozwiązywania problemów edukacyjnych.
  • dodatkowa praca nad stymulacją, usprawnianiem, doskonaleniem procesów analityczno - syntetycznych, funkcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, sprawności grafomotorycznej.
  • kształtowanie umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami.
  • wdrażanie do czynnego uczestnictwa w pracy zespołu.

 

Koło przyrodnicze

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy 1 b  i 1 a Szkoły Podstawowej.  Odbywają się w każdy piątek na 5 godzinie lekcyjnej.

 

Cele dydaktyczne:

• rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

• nabywanie umiejętności obserwacji obiektów i zjawisk atmosferycznych

• kształtowanie umiejętności obserwowania oraz wyciągania wniosków z doświadczeń przyrodniczych

• tworzenie sytuacji sprzyjających rozumieniu zależności istniejących w przyrodzie

• stwarzanie możliwości identyfikacji ze środowiskiem i znalezienia w nim swojego miejsca

• nabywanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt w różnych ekosystemach

• poznawanie warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt

• poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski, Europy oraz świata

• zwrócenie szczególnej uwagi na gatunki roślin i zwierząt chronionych zarówno w Polsce, jak i na świecie

• kształtowanie aktywnej, twórczej, w tym również krytycznej postawy wobec niekorzystnych zjawisk środowiskowych

• kształtowanie poczucia tożsamości narodowej przez poznawanie obrzędów, miejsc związanych z kulturą i tradycją polską

• kształtowanie poczucia przynależności do społeczności i kultury europejskiej poprzez poznawanie obrzędów i tradycji wybranych krajów Europy

• poznawanie charakterystycznych elementów krajobrazu w Polsce, Europie i na świecie

• kształtowanie postaw patriotycznych oraz nawyków identyfikowania się z polskimi tradycjami

• poznawanie podstawowych pojęć ekologicznych

• poznawanie sposobów ochrony środowiska i wdrażanie do czynnej ochrony przyrody

• wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna

• przygotowywanie uczniów do konkursów przyrodniczych.

 

Cele wychowawcze:

• kształtowanie umiejętności pracy w zespole

• kształtowanie odpowiedzialności za wykonywane zadania i doświadczenia

• kształtowanie umiejętności prawidłowej organizacji pracy, nawyków korzystania z różnych źródeł tekstowych i multimedialnych

• uwrażliwianie na przejawy zanieczyszczania środowiska

• wyrabianie pozytywnych nawyków w codziennym działaniu na rzecz ochrony środowiska

• zwracanie uwagi na systematyczne rozwijanie swoich zainteresowań

• kształtowanie postaw koleżeńskich.