O B O W I Ą Z K I

N A U C Z Y C I E L A - D Y Ż U R N E G O



1.  Dyżur rozpoczyna się przed zajęciami lekcyjnymi o godz. 7.30, trwa przez wszystkie przerwy międzylekcyjne i na przerwie po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
2.  Dyżury pełnione są w budynku szkolnym, stołówce i na boisku szkolnym.
3.  Do pomocy w dyżurach angażuje się uczniów według ustalonego porządku przez samorząd szkolny.
4.  Nauczyciel dyżurny:
 • pełni dyżur według grafiku, w wyznaczonym rejonie,
 • odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, porządek i ład podczas przerw międzylekcyjnych,
 • pilnuje by podczas przerw uczniowie nie przebywali w salach lekcyjnych,
 • pilnuje by uczniowie nie opuszczali terenu szkolnego,
 • pilnuje by uczniowie nie biegali w miejscach do tego nie przystosowanych,
 • dba o to by uczniowie ustawiali się na korytarzu po pierwszym dzwonku,
 • rozpoczyna zajęcia lekcyjne ostatni i kiedy już inni nauczyciele zabiorą uczniów do klas,
 • zawiadamia dyrektora zespołu szkół o wszystkich zauważonych usterkach, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów,
 • pilnuje porządku w szatniach, szczególnie w czasie ubierania się dzieci,
 • odprowadza dzieci do autobusu, wspomagając osobę odpowiedzialną za dowóz dzieci,
 • wpisuje do zeszytu wypadków ( w sekretariacie ) wszystkie zdarzenia mające charakter urazowy ( skaleczenia, guzy, itp. ), których był świadkiem, wpisu dokonuje niezwłocznie, najpóźniej na pierwszej przerwie po zakończeniu dyżuru,
 • kilka razy w ciągu przerwy kontroluje toalety uczniowskie,
 • nauczyciele dyżurni, mają obowiązek dopilnować, aby w miarę możliwości uczniowie przebywali na przerwach w miejscach do tego wyznaczonych:
 • dzieci klas „0” – korytarz na I piętrze ( przedszkole ),
 • dzieci klas I-III SP – na korytarzu przy wejściu głównym,
 • dzieci klas IV-VI SP – na korytarzu głównym,
 • gimnazjaliści – w części „nowej” obiektu.
 • rejonizacja obowiązuje od godziny 750,
 • dzieciom należy umożliwić korzystanie z biblioteki, szatni, stołówki szkolnej,
 • z szatni sportowych uczniowie korzystają dopiero po dzwonku na lekcję, pod opieką nauczyciela, mającego lekcje z daną grupą,