Regulamin świetlicy szkolnej.

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.

 2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy (odpowiednie zachowanie się szkole, domu i środowisku lokalnym).

 4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.

 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a tak że pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 

II. Założenia organizacyjne.

 1. Zajęciami świetlicowymi objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający, oczekujący na lekcje lub oczekujący po lekcjach na odwóz autobusem szkolnym.

 2. Zwolnienie z zajęć odbywa się tylko na pisemną prośbę rodzica z uwzględnieniem odpowiedzialności rodzica za drogę dziecka do i ze szkoły. Zwolnienia przyjmuje wychowawca klasy i przekazuje je do sekretariatu szkoły.

 3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

 4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

 

III. Warunki korzystania ze świetlicy.

Wychowankowie powinni:

 1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach.

 2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.

 3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.

 4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

IV. Nagrody i kary wobec wychowanków

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.

 2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

 

V. Dokumentacja świetlicy

 1. Plan pracy świetlicy szkolnej;

 2. Tygodniowy rozkład zajęć;

 3. Dziennik zajęć;

 4. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej;


 5. Regulamin świetlicy.